Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.05.2021 14:01:01
Дата здійснення дії: 28.05.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
Код за ЄДРПОУ:  00957465
Текст повідомлення: 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 00957465

місцезнаходження: Україна, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, буд. 1

(надалі – "Товариство")

Товариство цим повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 травня 2021 року об 12:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 1, адмінбудівля, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 28 травня 2021 року з 11:20 до 11:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 1, адмінбудівля, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 24 травня 2021 року.

(Оголошення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку : 26.04.2021 20:17:01 та розміщено на персональному сайті Товариства http://00957465.smida.gov.ua/: 26.04.2021).

Пропозицію щодо внесення до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства нових питань та нових проектів рішень з них вносить, згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361, місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1) (надалі – ПрАТ "МХП"), є власником пакета акцій Товариства у кількості 4 411 155 простих іменних акцій, що становить 60,49% статутного капіталу Товариства, а саме:

Порядок денний доповнити наступними проектами рішень з питань порядку денного:

Проект рішення №2 з питання №1: Обрати Головою Лічильної комісії – Будко Олександра Олександровича, Членами Лічильної комісії – Козирєву Людмилу Володимирівну, Жук Анастасію Іванівну. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Проект рішення №2 з питання №2: Обрати Головою зборів – Єфімова Юрія Олександровича, Секретарем зборів – Володіна Олександра Сергійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

З урахуванням вищевикладеного, доводимо до Вашого відома порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 28 травня 2021 року, складений з урахуванням вищезазначених змін:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головою Лічильної комісії – Щербатенко Оксану Миколаївну, Членами Лічильної комісії – Будко Олександра Олександровича, Кононенко Ларису Ромуальдівну. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Проект рішення №2 з питання №1: Обрати Головою Лічильної комісії – Будко Олександра Олександровича, Членами Лічильної комісії – Козирєву Людмилу Володимирівну, Жук Анастасію Іванівну. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів – Єфімова Юрія Олександровича, Секретарем зборів – Чернишову Олену Анатоліївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

Проект рішення №2 з питання №2: Обрати Головою зборів – Єфімова Юрія Олександровича, Секретарем зборів – Володіна Олександра Сергійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

 

 1. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

 • по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
 • для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
 • заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції  щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
 • для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
 • кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.

 

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №4: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 28 травня 2021 року, а саме:

Голова Наглядової ради – Гонцовська Олена Петрівна,

Член Наглядової ради – Шлончак Юрій Григорович,

Член Наглядової ради – Долгих Олександр Віталійович.

 

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування)

 

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

 

 1. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №1 з питання №7: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 28 травня 2021 року, в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії - Гончарова Людмила Яківна,

Член Ревізійної комісії - Ярова Людмила Леонтіївна,

Член Ревізійної комісії - Шаповалова Олена Вікторівна.

 

 1. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №1 з питання №8: Обрати Ревізійну комісію Товариства з 28 травня 2021 року, в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Бріч Микола Васильович;

Член Ревізійної комісії – Єфімов Юрій Олександрович;

Член Ревізійної комісії – Долгих Ірина Геннадіївна;

 

 1. Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ними.

Проект рішення №1 з питання №9: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту),  що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених умов.

 

 1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення №1 з питання №10: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

 1. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.

 

 1. Внесення та затвердження змін до внутрішнього положення Товариства («Положення Про Правління»), затвердження нової редакції внутрішнього положення Товариства («Положення Про Правління»), затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішнього положення Товариства («Положення Про Правління»).

Проект рішення №1 з питання №12: Внести зміни до внутрішнього положення Товариства («Положення Про Правління»), шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішнього положення Товариства («Положення Про Правління») Голові правління Товариства.

 

                                                                                                                                                                        «Наглядова рада»

 

Шановні акціонери!

 

У зв’язку із оголошеною ВОЗ пандемії коронавірусної інфекції, просимо вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров’я, здоров’я близьких вам людей та оточуючих.

 

У будь-якому випадку, для забезпечення охорони життя і здоров’я людей, ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" під час проведення загальних зборів акціонерів буде вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи, а саме: захист обличчя, очей, рук, забезпечення дотримання відстані не менше 1.5 метра між столами.

 

Пам’ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, звертаємося до вас з проханням уникати людних місць, особливо у закритих приміщеннях, за можливості максимально обмежити пересування містом та не виходити зі своїх домівок без нагальної потреби.   

 

Бережіть себе та оточуючих!