Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  15.07.2021 13:19:02
Дата здійснення дії: 14.07.2021
Вид інформації:  Публічна безвідклична пропозиція (оферта)
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
Код за ЄДРПОУ:  00957465
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код за ЄДРПОУ 00957465) (далі – ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП») повідомляє, що 14 липня 2021 року було отримано публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»  про придбання належних їм акцій (далі - оферта) від акціонера -ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА»  (код за ЄДРПОУ: 40197469) наступного змісту:

 

«вих.№ 14/07/21 від 14.07.2021 року

Наглядовій раді та акціонерам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

вул. Миру, буд. 1, м. Добропілля, Донецька обл., Україна, 85004

 

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

вул. Московська 8 корп.30, м. Київ , 01010

 

 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА» (далі - ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА"), ідентифікаційний код юридичної особи: 40197469, місцезнаходження: 03191, Україна, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, б.10А, офіс 62

 

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВСІХ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» код за ЄДРПОУ 00957465 місцезнаходження: Україна, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, буд. 1, ПРО ПРИДБАННЯ  НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ (ДАЛІ – ОФЕРТА)

 На виконання вимог статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА» , код за ЄДРПОУ: 40197469, місцезнаходження: 03191, Україна, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, б.10А, офіс 62 (далі - ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА" або АКЦІОНЕР),у зв'язку з набуттям контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ», (далі за текстом –Товариство) код за ЄДРПОУ 00957465; місцезнаходження: Україна, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, буд. 1), надсилає публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів – власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (Оферту) та повідомляє наступну інформацію:

  1. Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства:

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА» , код за ЄДРПОУ: 40197469, місцезнаходження: 03191, Україна, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, б.10А, офіс 62.

1.2. Контактні дані: адреса 03191, Україна, м. Київ, вул. Дмитра Луценка, б.10А, офіс 62; директор ТОВ «Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА» Тарасенко Вадим Васильович; e-mail – a.elenaa@ukr.net; телефон – +380980025681.

1.3. Кількість та тип акцій Товариства, що прямо належать ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА": акції прості іменні –
4 411 155 (чотири мільйони чотириста одинадцять тисяч сто п’ятдесят п’ять), що становить 60,491913% статутного капіталу Товариства.

1.4. Кількість та тип акцій Товариства, що опосередковано належать ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА": відсутні.

2. Відомості про відповідальну особу: Відповідальна особа в розумінні абзацу 4 частини 4 та пункту 2 частини 5 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" відсутня.

3 Ціна придбання акцій та порядок її визначення:

3.1. Ціна придбання акцій: 3,99 грн. (три гривні 99 копійок) за  одну просту іменну акцію Товариства.

3.2. Порядок визначення ціни придбання акцій:

- ринкова вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВИЙ ЦЕНТР «ЕКСКОН», код ЄДРПОУ 35951322, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  №190/21, виданий ФДМУ 09.03.2021, відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на 25.05.2021р.(останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про укладення особою договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства) та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12 від 29.06.2021 року) – 3,07 грн. (три гривні 07 копійок) за 1 (одну) просту іменну акцію Товариства;

- найвища ціна, за якою ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА" прямо набула право власності на акції Товариства шляхом придбання його акцій (датою набуття права власності на акції є 26 травня 2021року), тобто протягом 12 місяців, що передують дню набуття ТОВ "Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА" контрольного пакета акцій Товариства, включно з днем набуття – 3,99 грн. (три гривні 99 копійок)  за 1 (одну) просту іменну акцію Товариства;

-  найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства включно з днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – зазначені дії не відбувались.

Таким чином встановлено ціну придбання акцій Товариства у розмірі 3,99 грн. (три гривні 99 копійок)  за 1 (одну) просту іменну акцію Товариства, як найвищу із зазначених.

4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання у них акцій:

4.1. Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером протягом 10 (десяти) робочих днів з Дати надходження Оферти акціонерам*.

* Датою надходження Оферти акціонеру вважається остання дата нормативних строків пересилання поштових відправлень, визначених Наказом  Міністерства Інфраструктури України «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень» № 958 від 28.11.2013 року.

4.2. Свою згоду на продаж акцій (повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій) потрібно надіслати за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, буд. 1.

4.3. У повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:

1) Ідентифікаційні дані акціонера:

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по-батькові особи згідно із паспортом, місце проживання/реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- для юридичних осіб: повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер/код з торгівельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні реєстрації – для нерезидентів, місцезнаходження (повна адреса) юридичної особи.

2) Номер контактного телефону;

3) Кількість та тип акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру.

4) Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера.

5) Банківські (платіжні) реквізити акціонера, на які буде здійснено розрахунок за акції.

6) До повідомлення необхідно прикласти копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції Товариства.

Зазначена у повідомлені інформація повинна підтверджуватися копіями відповідних документів.

4.4. Надсилаючи повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій, акціонер підтверджує, що йому зрозумілі порядок та строки дій акціонера при реалізації цієї Оферти.

5. Порядок оплати акцій, що придбаваються:

5.1. Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій буде необхідність укладання договору купівлі-продажу акцій між акціонером та власником контрольного пакета акцій (або торговцем цінними паперами, який діє від імені та в інтересам власника контрольного пакета акцій). Відповідно до статті 208 Цивільного кодексу України та частини 8 статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.

5.2. Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення строку на отримання від акціонерів повідомлень, зазначеного в пункті 4.1. цієї Оферти:

- Власник контрольного пакета акцій або торговець цінними паперами, який діє від імені та в інтересам власника контрольного пакета акцій, сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в Оферті ціни придбання на підставі укладених з цими акціонерами договорів купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський (картковий) рахунок, зазначений у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

- Акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

5.3. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами вищезазначених дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. В межах реалізації цієї Оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

ВАЖЛИВО:

Для укладення договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства», повинні:

- мати укладений з депозитарною установою Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються права на його прості іменні акції Товариства;

- отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції;

- актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку в цінних паперах;

- надати реквізити банківського рахунку у гривнях (для зарахування коштів в якості оплати за акції).

Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонери мають надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідну йому як суб’єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Повноваження представників акціонерів повинні бути належним чином підтверджені.

Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення договору, та звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій товариства, від виконання обов’язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідно до чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, податки, які мають сплатити акціонери - юридичні особи за результатами укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійно. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів торговець цінними паперами виконує функції податкового агенту з обсягом прав і обов’язків, визначених Податковим кодексом України. При цьому утримання податку податковим агентом не звільняє акціонерів - фізичних осіб від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу акцій, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 ст. 170 Податкового кодексу України.

 Передбачені в даній Оферті умови є однаковими для всіх акціонерів Товариства і не можуть бути змінені на їх вимогу.

6. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:

Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Телефон для довідок – +380980025681

 

Директор ТОВ «Т ЕНД Т ТРЕЙД УКРАЇНА»                                                                                                    Тарасенко Вадим Васильович

 

14 липня 2021 року»

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті Товариства  https://00957465.smida.gov.ua/  15.07.2021 р.

 

Голова правління

ПРАТ «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП»                                                                                                                      Тарасенко Вадим Васильович