Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  25.08.2021 17:05:01
Дата здійснення дії: 10.09.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
Код за ЄДРПОУ:  00957465
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 00957465

місцезнаходження: Україна, 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, буд. 1

(надалі – "Товариство")

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 вересня 2021 року об 12:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 1, адмінбудівля, приміщення актового залу №1 (за ініціативи Наглядової ради в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання Зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення)).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 10 вересня 2021 року з 11:30 до 11:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 1, адмінбудівля, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 06 вересня 2021 року.

Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати:

а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;

б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;

в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головою Лічильної комісії – Щербатенко Оксану Миколаївну, Членами Лічильної комісії – Будко Олександра Олександровича, Гончарову Людмилу Яківну. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

 

 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів – Єфімова Юрія Олександровича, Секретарем загальних зборів – Чернишову Олену Анатоліївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

 

 1. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

 • по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
 • для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
 • заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
 • питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції  щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
 • для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
 • кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

 

 1. Внесення та затвердження змін до внутрішнього положення Товариства («Положення Про Наглядову раду»), затвердження нової редакції внутрішнього положення Товариства («Положення Про Наглядову раду»), затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішнього положення Товариства («Положення Про Наглядову раду»).

Проект рішення №1 з питання №4: Внести зміни до внутрішнього положення Товариства («Положення Про Наглядову раду»), шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішнього положення Товариства («Положення Про Наглядову раду») Голові правління Товариства.

 

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №5: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.

Характер правочинів: договори купівлі-продажу транспортних засобів, фінансового лізингу транспортних засобів, купівлі-продажу автомобільних запчастин, оренди транспортних засобів, поставки транспортних засобів, договори на отримання кредиту (кредитної лінії), гарантій та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів в будь-якій банківській установі, договори застави/іпотеки щодо передачі  рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства  в іпотеку/заставу в забезпечення зобов’язань Товариства та/або третіх осіб, договорів поруки та інших договорів забезпечення в виконання зобов’язань будь-яких третіх осіб, договорів оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об’єктів, договорів/угод  щодо внесення будь-яких змін до  вже укладених договорів, тощо;

Гранична сукупна вартість вищезазначених правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п‘ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Наглядову Раду Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів,  без  отримання додаткового рішення Загальних Зборів товариства:

-погоджувати умови попередньо схвалених Загальними Зборами значних правочинів, вартістю більше 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, що будуть укладатися Товариством в рамках встановленої граничної вартості  в період  з дати проведення даних  річних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Зборів акціонерів у 2022 р.;

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає  передачі (залишенню) в заставу /іпотеку, придбанню, тощо;

- уповноважувати з правом передоручення Голову  Правління чи особу, що виконує її обов’язки чи іншу уповноважену особу на вчинення  укладання (підписання)  попередньо схвалених  Загальними зборами  значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них в рамках встановленої граничної вартості.

 

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерові акцій, так і будь-якої їх частини.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (iі) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог

статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 85004, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Миру, 1, адмінбудівля, приміщення актового залу №1, по вівторках і четвергах з 10:00 до 14:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Тарасенко Вадим Васильович.

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: http://00957465.smida.gov.ua

Право на запитання до порядку денного Загальних Зборів акціонерів. До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Право на внесення пропозиції акціонерів. Повідомлення про скликання Зборів здійснюється за скороченою процедурою (не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) відповідно до абзацу першого частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів, а акціонери Товариства не мають прав згідно ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» вносити пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного Зборів.

 

Інформація про кількість акцій

Станом на 19 серпня 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 7 292 140 (сім мільйонів двісті дев’яносто дві тисячі сто сорок) штук простих іменних акцій.

Станом на 19 серпня 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5 002 249 (п’ять мільйонів дві тисячі двісті сорок дев’ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

          Довідки за телефоном: 050-422-67-02

 

                                                                                                                      «Наглядова рада»

 

Шановні акціонери!

 

У зв’язку із оголошеною ВОЗ пандемії коронавірусної інфекції, просимо вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров’я, здоров’я близьких вам людей та оточуючих.

 

У будь-якому випадку, для забезпечення охорони життя і здоров’я людей, ПрАТ "ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ КХП" під час проведення загальних зборів акціонерів буде вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи, а саме: вимірювання температури кожної особи, захист обличчя, очей, рук, забезпечення дотримання відстані не менше 1.5 метра між столами.

 

Пам’ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, звертаємося до вас з проханням уникати людних місць, особливо у закритих приміщеннях, за можливості максимально обмежити пересування містом та не виходити зі своїх домівок без нагальної потреби.   

 

 

Бережіть себе та оточуючих!